algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor verkoop, levering en betaling

 

watMooi
Diependaalselaan 153
1214 KA Hilversum

telefoon: +31 (0)357111344
e-mail:  info@watmooi.nl

KvK-nr:  20125253
 

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van alle websites van watMooi, waaronder www.watmooi.nl en www.watmooi.be. En op alle aanbiedingen en offertes van watMooi en op alle overeenkomsten die watMooi aangaat. Door het plaatsen van een bestelling stemt u in met deze voorwaarden.

Artikel 2 - Aanbiedingen

2.1 watMooi kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden wanneer u redelijkerwijs had kunnen aannemen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.2 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte en de bestemming.

Artikel 3 - Gegevens

3.1 U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres en adresgegevens volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

3.2 watMooi garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

3.3 watMooi zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven, uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn.

3.4 U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website.

Artikel 4 - Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u de order bevestigt en daarmee de algemene voorwaarden aanvaardt.

4.2 Indien u de order bevestigt, ontvangt u van watMooi een bevestiging via een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

4.3 Het wijzigen van een overeenkomst is uitsluitend mogelijk indien dit uitdrukkelijk door watMooi is geaccepteerd.

Artikel 5 - Levering

5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website hebt aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is maximaal 30 dagen.

5.2 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

5.3 Bij dreigende overschrijding van de levertijd van 30 dagen ontvangt u daarover tijdig bericht. U heeft dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor kunt u een e-mail of een brief aan watMooi te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving geretourneerd.

Artikel 6 - Risico tijdens transport

Gedurende het transport van de producten zal watMooi het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van in ontvangst name door of namens u van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 7 - Afkoelingsperiode

7.1 Voor onze producten geldt een herroepingstermijn van 7 werkdagen ingaande op de dag na ontvangst. Gedurende deze termijn bent u gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. watMooi zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u reeds betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.

7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

Artikel 8 - Garanties

8.1 watMooi garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties en de normale eisen van bruikbaarheid.

8.2 Het is raadzaam dat u de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst inspecteert. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient u de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen zo snel mogelijk na ontdekking te melden bij watMooi. 

8.3 Indien  er sprake is van gebreken of verkeerd geleverde goederen zal watMooi binnen 30 dagen na terugontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het betaalde bedrag wordt gerestitueerd. U kunt watMooi ook, naar eigen keuze, verzoeken het product te vervangen of herstellen.

8.4 Voor reparaties die buiten de garantie vallen is watMooi - na het doen van een kostenopgave- gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging in rekening te brengen.

8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van watMooi, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. De wettelijke regelingen voor garantie blijven altijd van kracht.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

watMooi blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 - Betaling

De klant kan op diverse manieren betalen bij watMooi; Creditcard, iDEAL, of vooruitbetalen. U kunt op de website onder het kopje "betalen" meer informatie vinden. 

Artikel 11 - Incassokosten

Als u in gebreke blijft aan u betalingsverplichtingen te voldoen, kan watMooi niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die watMooi moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij watMooi, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie watMooi niet gelieerd is. 

12.2 Het is niet toegestaan om teksten of afbeeldingen van watMooi te gebruiken voor andere website of andere publicaties zonder schriftelijke toestemming van watMooi.

12.3 U mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

12.4 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

12.5 U mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 13 - Overmacht

In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correctie nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 14 - Verwijzingen

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. watMooi heeft geen zeggenschap over deze websites. watMooi is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 15 - Diversen

15.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

15.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail: info@watmooi.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

15.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door watMooi aangepast worden. watMooi adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Partijen hebben het recht om een geschil voor te leggen aan een bevoegd rechter.